Kdo jsme

Charita Český Krumlov je organizační složkou Diecézní charity České Budějovice, členem sdružení Charita Česká republika a je součástí Římskokatolické církve. Vizí Charity Český Krumlov je být odborným a transparentním poskytovatelem sociálních služeb a stabilním zaměstnavatelem na území okrskového vikariátu Český Krumlov. Partnery organizace pro jednání v sociální oblasti jsou zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, dále pak subjekty veřejné správy a podnikatelského sektoru, sponzoři, donátoři, média, spolupracující organizace a v neposlední řadě také široká veřejnost.

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Naše poslání

Posláním Charity Český Krumlov je zajišťovat kvalitní a dostupné sociální služby ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov a podílet se na rozvoji občanské společnosti v regionu. Charita Český Krumlov poskytuje sociální služby: pečovatelská služba, sociální rehabilitace a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Cílovou skupinou sociálních služeb Charity Český Krumlov jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a děti a mládež zasažené či ohrožené nežádoucími společenskými jevy.

Základní údaje o organizaci:

Zřizovatel: Biskupství českobudějovické
Statutární orgán: Mgr. Ivana Žáčková, ředitelka Charity Český Krumlov
Registrace: 1. 9. 2007 v Rejstříku evidovaných právnických
osob, Ministerstvo kultury ČR, číslo evidence: 8/1-05-727/2007-11082

Sídlo: Kostelní 163, Český Krumlov, 381 01
Doručovací adresa: Náměstí 42, Kaplice, 382 41
IČ: 73634310
Tel.: 731 604 509, e-mail: reditel@ckrumlov.charita.cz
Číslo účtu: 217333850/0300

STANOVY CHARITY Český Krumlov

Hodnoty Charity Český Krumlov:

Odbornost

 • Vzdělání dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách)
 • Znalost základní legislativy a strategických dokumentů České republiky a Evropské unie související s činností organizace (které poskytuje Charita Český Krumlov)
 • Orientace v systému sociálních služeb a státní sociální pomoci České republiky
 • Znalost standardů kvality sociálních služeb a cílových skupin Charity Český Krumlov
 • Znalost strategických dokumentů, směrnic, řádů a metodik Charity Český Krumlov
 • Znalost metod sociální práce a zájem o nové metody
 • Počítačová gramotnost včetně dovednosti práce s IT systémy využívanými v Charitě Český Krumlov
 • Vyhledávat informace, pracovat s nimi a sdílet je v pracovním týmu Charity Český Krumlov
 • Řidičské oprávnění skupiny A, B
 • Jazykové dovednosti – NJ výhodou

Profesionalita

 • Celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců Charity Český Krumlov
 • Implementace teoretických znalostí do praxe
 • Manažerské schopnosti a dovednosti vedoucích pracovníků
 • Znalosti, schopnosti a dovednosti pracovníků v přímé péči (sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách) – znalost individuálního plánování poskytovaných sociálních služeb, komunikační a organizační schopnosti, schopnost naslouchání, zpětné vazby, empatie, kreativita, aktivita, flexibilita, podnikavost, osobní nasazení, samostatnost i schopnost práce v týmu, apod.
 • Vzájemná odborná zastupitelnost s ostatními kolegy
 • Znalost finančního zajištění sociální služby

Transparentnost a zdravé finance

 • Definovaná vize, poslání a hodnoty Charity Český Krumlov
 • Systém směrnic, řádů, metodik a pokynů, kterými se organizace řídí 
 • Funkční a přehledná organizační struktura a firemní kultura
 • Systém porad a řízení, vedení pracovníků a jejich podpora
 • Transparentní a funkční systém finanční i nefinanční kontroly, auditu financování organizace dle zákona, účtování, inventarizace, úspor, investic, mzdové politiky včetně finančních i nefinančních benefitů pro zaměstnance
 • Zajišťování více zdrojového financování organizace – projektová činnost, fundraising, sponzoring, dárcovství a hledání dalších finančních i nefinančních zdrojů
 • Účelnost a hospodárnost získaných a vynaložených prostředků
 • Systém plnění veškerých závazků, smluv a dohod

Zodpovědnost a loajalita

 • Osobní zodpovědnost každého pracovníka za své jednání i jemu svěřené pracovní povinnosti a kompetence
 • Podpora týmové spolupráce i samostatnosti jednotlivých pracovníků
 • Přijetí a respektování vize, poslání, hodnot, organizační struktury a firemní kultury
 • Vyhledání a sdílení informací související s činností organizace
 • Informační diskrétnost ve vztahu k organizaci, sociálním službám a jejich uživatelům
 • Vzájemný respekt s kolegy a ochota ke spolupráci a zastupitelnosti
 • Utváření dobrých a otevřených vztahů uvnitř i navenek organizace
 • Etický přístup k sociální práci, sociálním službám a jejich uživatelům včetně znalosti etických kodexů
 • Organizace je zaměstnavatelem, který dbá na sladění pracovního a rodinného života svých zaměstnanců

Partnerství

 • Utváření a rozvoj partnerských vztahů a spolupráce se zadavateli, uživateli, poskytovateli sociálních služeb, veřejnou správou, donátory, sponzory, dárci, podnikatelskými subjekty, médii, odborníky a širokou veřejností
 • Utváření a rozvoj příhraniční a mezinárodní spolupráce v oblasti sociálních služeb a rozvoj občanské společnosti
 • Otevřenost a komunikativnost organizace
 • Podpora dobrovolnické činnosti